Warunki gwarancji elektronarzędzi

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI


Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

 

Gwarancją objęte są wyłącznie produkty wprowadzone na rynek przez Koki Polska Sp. z o.o.

 

1.    Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
- 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
- 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej;
- 36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji;
- W przypadku innych akcji promocyjnych na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów;

 

2.    Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:

- Reklamowanego wyrobu z oryginalną i czytelną tabliczką znamionową;
- Oryginału, bądź kopii dowodu zakupu;
- Certyfikatu przedłużenia gwarancji - w przypadku reklamacji tytułem programu gwarancji 3-letniej, bądź innego dokumentu uprawniającego do skorzystania z innego spośród dostępnych w ofercie Hikoki gwarancyjnych pakietów serwisowych;

 

3.    Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:

- Użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, zasadami BHP i przeznaczeniem;
- Powstania uszkodzenia na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia;

 

4.    Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do jednego z autoryzowanych serwisów zewnętrznych Hikoki, bądź bezpośrednio do centralnego serwisu Hikoki w Warszawie.
Uwaga: Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody powstałe w trakcie transportu, w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Nadawcę;

 

5.    Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (naprawa na warunkach wynikających z gwarancji, wymiana produktu na nowy, odstąpienie od umowy).
Uwaga: Wymiana produktu na nowy, bądź jego naprawa w żadnym przypadku nie wpływa na pozostały okres obowiązywania gwarancji, tzn. na tak wydane nowe urządzenie, bądź wymie-nione w nim części zamienne okres gwarancji NIE BIEGNIE na nowo.

 

6.    W przypadku uznania roszczenia, Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie czternastu dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu. 
Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji naprawy, w przypadku braku niezbędnych do realizacji naprawy części zamiennych, bądź wystąpienia innych niezależnych od gwaranta okoliczności mogących wpłynąć na czas realizacji naprawy.
Uwaga: brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych kluczowych informacji, może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie sprzętu na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej;

 

7.    Okres obowiązywania gwarancji na reklamowane urządzenie ulega wydłużeniu o czas, w jakim urządzenie przebywało w dyspozycji Serwisu Hikoki.

 

8.    Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- uszkodzenia zgłoszone po okresie gwarancyjnym,
- uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
- uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych,
- uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia, niezgodnie z instrukcją obsługi, bądź poprzez zastosowanie nieoryginalnych części,
- uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego składowania urządzenia,
- uszkodzenia mechaniczne oraz będące wynikiem wpływu ciał obcych,
- uszkodzenia będące wynikiem przeciążania urządzenia,
- uszkodzenia będące wynikiem pracy niesprawnym urządzeniem,
- elementy eksploatacyjne, których wymiana wynika z ich zużycia (np. szczotki węglowe, zębatki, uchwyty, etc.),
- uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego doboru urządzenia, bądź eksploatacji przy niewłaściwych parametrach zasilania,
- roszczenia związane z regulacją urządzenia, która to regulacja zgodnie z instrukcją obsługi leży w obowiązku Użytkownika,

 

9.    Koki Polska nie odpowiada tytułem zwrotu potencjalnych utraconych zysków, bądź poniesionych kosztów związanych z uszkodzeniem urządzenia;

 

10.  Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

 

11.  Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja, sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na produkcie z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu zamieszczonych na towarze zabezpieczeń.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza innych uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

PROGRAM SERWISOWY GWARANCJI 3-LETNIEJ DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI

 

1.    Zakres obowiązywania.

1.1    Programem serwisowym gwarancji 3-letniej objęte są wszystkie elektronarzędzia Hikoki zakupione w Autoryzowanym Punkcie Handlowym Hikoki, rejestrowalne na portalu serwisowym Hikoki.
1.2    Urządzenie jest rejestrowalne, jeżeli po wprowadzeniu (na potrzebę rejestracji) jego nr katalogowego, nr fabrycznego oraz jego daty zakupu, rejestracja będzie mogła zostać sfinalizowana, co poświadczone zostanie wygenerowaniem stosownego certyfikatu gwarancji 3-letniej.


2.    Czas trwania programu gwarancji 3-letniej.

Użytkownik końcowy nabywa praw do gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu urządzenia przez użytkownika końcowego i na drodze rejestracji zakupionego urządzenia za pośrednictwem portalu internetowego, o którym mowa w pkt. 3.2


3.    Rejestracja.

3.1    Rejestracja urządzenia w ramach gwarancji 3-letniej jest ważna, jeżeli zostanie dokonana w przeciągu maksymalnie 4 tygodni licząc od daty zakupu urządzenia.
3.2    Rejestracja możliwa jest za pośrednictwem portalu internetowego Hikoki.
3.3    Rejestracja jest ważna, jeżeli formularz on-line wypełniony został kompletnie i w sposób właściwy. 
3.4    Potwierdzeniem rejestracji urządzenia jest wygenerowany certyfikat gwarancji 3-letniej, który można wydrukować bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. Dany certyfikat dotyczy zawsze wyłącznie jednego urządzenia, do którego się odnosi.
3.5    Rejestracja możliwa jest wyłącznie wówczas, kiedy Nabywca wyrazi zgodę na zapisanie i przetwarzanie wprowadzonych danych, a niezbędnych dla zakończenia rejestracji.

 

4.    Zakres programu serwisowego 3-letniej gwarancji Hikoki.

4.1    W przypadku wystąpienia usterki urządzenia objętego programem 3-letniej gwarancji, Serwis Hikoki dokona stosownej naprawy w oparciu o Ogólne Warunki Gwarancji Hikoki.
4.2    Podczas egzekwowaniu roszczenia 3-letniej gwarancji, wraz z reklamowanym urządzeniem niezbędne jest każdorazowe przedłożenie ważnego certyfikatu gwarancji 3-letniej, wraz z dowodem jego zakupu.
4.3    W sytuacji kiedy urządzenie zostało zarejestrowane, właściwy dowód zakupu został zapisany online na portalu, a maszyna jest jednoznacznie identyfikowalna na podstawie nr fabrycznego, przedłożenie dowodu zakupu i certyfikatu nie jest konieczne.
4.4    Serwis Hikoki może zamiast dokonania naprawy, wymienić elektronarzędzie na nowe. Nowe urządzenie zastępuje urządzenie zareklamowane na czas trwania pozostałego okresu gwarancji 3-letniej (innymi słowy – nowo wydane urządzenie nie powoduje rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo).
4.5    Hikoki nie jest zobligowane do naprawy w ramach gwarancji 3-letniej, jeżeli nr fabryczny urządzenia będzie nieczytelny, chyba, że Nabywca / Sprzedawca potrafi w inny sposób udokumentować, że chodzi o elektronarzędzie objęte programem.
4.6    Gwarancja 3-letnia nie ma zastosowania, w przypadku, gdy:

a.    uszkodzenia zgłoszone po okresie gwarancyjnym,
b.    uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
c.    uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych,
d.    uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia, niezgodnie z instrukcją obsługi, bądź poprzez zastosowanie nieoryginalnych części,
e.    uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego składowania urządzenia,
f.    uszkodzenia mechaniczne oraz będące wynikiem wpływu ciał obcych,
g.    uszkodzenia będące wynikiem przeciążania urządzenia,
h.    uszkodzenia będące wynikiem pracy niesprawnym urządzeniem,
i.    elementy eksploatacyjne, których wymiana wynika z ich zużycia (np. szczotki węglowe, zębatki, uchwyty, etc.)
j.    uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego doboru urządzenia, bądź eksploatacji przy niewłaściwych parametrach zasilania.
k.    roszczenie związane jest z regulacją urządzenia, która to regulacja zgodnie z instrukcją obsługi leży w obowiązku Użytkownika

4.7    W przypadku zgłoszenia roszczenia tytułem 3-lat gwarancji, pomimo braku zawartej umowy na program gwarancji 3-letniej, Serwis Hikoki może nienaprawione urządzenie odesłać z naliczeniem powstałych tytułem rozpatrzenia reklamacji kosztów, w tym kosztów transportu.

 

5.    Zgłoszenie reklamacji.

5.1    Zgłoszenie urządzenia w ramach programu nastąpić może na drodze oddania urządzenia do Sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione, bądź wysyłki urządzenia bezpośrednio do Serwisu Centralnego, bądź jednego z Autoryzowanych Serwisów Zewnętrznych Hikoki, za pośrednictwem spedycji transportowej.
5.2    Nadawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia na czas wysyłki.


6.    Naprawa, wysyłka zwrotna.

6.1    Naprawa urządzenia spełniającego kryteria gwarancji 3-letniej nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu. W wyjątkowych przypadkach (brak części zamiennych) czas naprawy ulec może wydłużeniu.
6.2    Po zakończonej naprawie urządzenie zostanie odesłane za pośrednictwem wybranej przez Serwis Hikoki spedycji transportowej, na adres wskazany w zgłoszeniu.

 


UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. 
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. 

 

 

Adres korespondencyjny:

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa

 

Adres rejestrowy:

 

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard

 

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000104319
NIP: PL 8540010963
REGON: 810096102
BDO 000004982
 

ING Bank Śląski S.A., 
PL 57 1050 1559 1000 0090 3224 6473